[Monetdb-developers] (no subject)

Dennis Rutjes drutjes at devoorkant.nl
Tue Jul 25 16:20:25 CEST 2006


L.S,
 
Sorry dat ik dit niet vanaf de SF bug entry kan doen, ik kan me momenteel
niet aanmelden.
 
Ik ben om monetDb te deployen op een windows machine(dual core 2 GIg), eesrt
gebruikmakend van de release(msi) installer.
Daarna kreeg ik na het importeren van 200 k records, de fout 
 
# Monet Database Server V4.12.0
# Copyright (c) 1993-2006, CWI. All rights reserved.
# Compiled for i686-pc-win32/32bit with 32bit OIDs; dynamically linked.
# Visit http://monetdb.cwi.nl/ for further information.
!WARNING: BBPincref: range error 283
!WARNING: BBPincref: range error 284
!WARNING: BBPincref: range error 282
!WARNING: BBPincref: range error 285

Ik dacht misschien zijn er XP specifieke dll's die mee gecompileert dienen
te worden.
 
MicrovisualC++ EXPRESS gedownload(gratis tegenwoordig met windows SDK SP2
:-), met nmake in de NT directory gedraaid(Ja alle vooraf gestelde eisen aan
voldaan python etc)
 
krijg ik de volgende melding.
 
D:\Development\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT>nmake NEED_MX=1
 
Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 8.00.50727.42
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
    python ".\configure.py" "."
"D:\Development\Projects_C++\Monet_CVS\Monet
DB\NT" monetdb_config.h.in > monetdb_config.h
    echo #ifndef UNISTD_H > unistd.h
    echo #define UNISTD_H >> unistd.h
    echo #include "io.h" >> unistd.h
    echo #define open _open >> unistd.h
    echo #define read _read >> unistd.h
    echo #define write _write >> unistd.h
    echo #define close _close >> unistd.h
    echo #define getpid _getpid >> unistd.h
    echo #define umask _umask >> unistd.h
    echo #endif >> unistd.h
    if exist ".\..\RunMserver.bat.in" python ".\configure.py" "."
"D:\Develo
pment\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT" ".\..\RunMserver.bat.in" >
RunMserver.b
at
    if exist ".\..\RunMapiClient.bat.in" python ".\configure.py" "."
"D:\Dev
elopment\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT" ".\..\RunMapiClient.bat.in" >
RunMap
iClient.bat
    if exist ".\..\RunMtest.bat.in" python ".\configure.py" "."
"D:\Developm
ent\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT" ".\..\RunMtest.bat.in" > RunMtest.bat
    if exist ".\..\RunMapprove.bat.in" python ".\configure.py" "."
"D:\Devel
opment\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT" ".\..\RunMapprove.bat.in" >
RunMapprov
e.bat
    "D:\EPF\Microsoft Visual studio 8\VC\BIN\nmake.exe" /nologo /f
".\..\Mak
efile.msc" "prefix=D:\Development\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT" all
    if not exist "src" mkdir "src"
    copy ".\..\src\Makefile.msc" "src\Makefile"
    1 file(s) copied.
    cd "src" && "D:\EPF\Microsoft Visual studio 8\VC\BIN\nmake.exe"
/nologo
"prefix=D:\Development\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT" all
    if not exist "common" mkdir "common"
NMAKE : fatal error U1073: don't know how to make
'".\..\..\src\common\Makefile.
msc"'
Stop.
NMAKE : fatal error U1077: 'cd' : return code '0x2'
Stop.
NMAKE : fatal error U1077: '"D:\EPF\Microsoft Visual studio
8\VC\BIN\nmake.exe"'
 : return code '0x2'
Stop.
 
D:\Development\Projects_C++\Monet_CVS\MonetDB\NT>
 
 
Is daar wat aan te doen?, ik ben niet zo'n C++ wizz.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dennis Rutjes
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.monetdb.org/pipermail/developers-list/attachments/20060725/241ec2b2/attachment.html>


More information about the developers-list mailing list